post

Esperanto je účinný a prirodzený nástroj na komunikáciu medzi ľuďmi rôznych národností, ktoré majú rozdielne materinské jazyky. Funguje a vyvíja sa rovnako ako iné jazyky a možno ním vyjadriť všetky odtiene ľudského myslenia a cítenia.

reklamajxo-uk-300-250Úspech a obľúbenosť tohto jazyka je najmä v jeho jednoduchej zvládnuteľnosti. Slová a vety tvoria esperantisti sami na princípe stavebnice. Slabiky, ktoré majú slovotvorný význam, robia esperanto osobitne jednoduchým. Napríklad predpona mal- vyjadruje opak. Ak hela znamená svetlý, tak malhela bude tmavý.

Príponou -et- zdrobňujeme. Ak hundo znamená pes, tak hundeto bude psík. Výhodou esperanta je jednoduchá gramatika, ktorá nemá výnimky. Existuje len jeden určitý člen – la, rovnaký pre všetky podstatné mená v jednotnom i množnom čísle.

Všetky podstatné mená končia na –o, prídavné mená na -a, napr. granda domo v preklade znamená veľký dom. Gramatická prípona -j znamená množné číslo, čiže grandaj domoj sú veľké domy. Slovesá sa časujú pravidelne. Na tvorenie minulého, prítomného a budúceho času stačia tri koncovky: -is, -as, -os: pil som – mi trinkis, pijem – mi trinkas, budem piť – mi trinkos.

Keď sa toto naučíme, na čo stačí iba pár minút, už vieme časovať všetky slovesá v esperante. Zápor v esperante tvoríme slovkom ne, stojacim pred slovom, ktoré popierame. Ja nie som v esperante povieme: mi ne estas. Už po niekoľkých týždňoch štúdia môžete v esperante písať alebo konverzovať na stretnutiach s priateľmi z celého sveta.

Ďalšou výhodou esperanta je používanie tzv. „internacionalizmov“, slov, ktoré sa vyskytujú vo viacerých jazykoch. Tým pádom sa ich veľa netreba učiť, dokážeme ich „rozoznať“ v texte a pochopiť, lebo ich poznáme, alebo vieme čo znamenajú. Takýchto slov, ktoré sa vyskytujú napr. aj v slovenčine aj v esperante je veľa – vyše 4 200! Napr.: aŭtomobilo, biciklo, citrono, ĉokolado, filmo, muziko, studento, atď.

Prečítajme si napr. vetu: Nitra estas la kvina plej granda urbo en Slovakio, kun bunta kultura kaj komerca vivo, kie ĉiujare okazas festivaloj kaj multaj internaciaj ekspozicioj kaj foiroj. Asi nebudeme potrebovať osobitný prekladateľský talent, aby sme sa dozvedeli, že: Nitra je piatym najväčším mestom na Slovensku, s bohatým kultúrnym a obchodným životom, kde sa každoročne konajú festivaly a mnohé medzinárodné výstavy a veľtrhy.

Ochutnajte trochu z tohto krásneho jazyka aj vy a naučte sa esperanto, napr. na stránkach lernu.net.

ZDROJ: http://www.polnohospodar.sk/images/stories/pdf/60/60-13-14polnohospodar.pdf