Informácia o konaní medzinárodnej jazykovo-politickej konferencie

Perspektívy jazykovej komunikácie v EÚ
Nitra (SK), 28. – 29.7.2016

Konferencia sa uskutoční počas 101. svetového kongresu Esperanta v Nitre (23. – 30.7.2016) pod záštitou Andreja Kisku, prezidenta SR a je podporená Višegrátskym fondom, MZVaEZ SR s odbornou garanciou Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Nad konferenciou prevzal záštitu Miroslav Lajčák, podpredseda vlády a mininster ZVaEZ SR a účasť prisľúbili, ako hlavní rečníci, dvaja súčasní eurokomisári, Tibor Navracsics (HU), Vytenis Andriukaitis (LT) a bývalý komisár Ján Figeľ (SK).

Cieľom konferencie je otvoriť medzinárodný diskusný priestor pre relevantných akademikov, politikov a zástupcov občianskej sféry na vyjadrenie odborných názorov na medzinárodnú komunikáciu v EÚ ako nástroja riešenia nielen jazykových, ale aj medzietnických, medzikultúrnych a medzináboženských problémov, ktoré bude musieť EÚ riešiť v nasledujúcom období. Chceme dosiahnuť, aby n a konferencii spoločne rokovali politici, jazykoví odborníci a predstavitelia občianskych organizácií z krajín V4 – Česka, Poľska, Maďarska ale aj ďalších krajín – T alianska, Španielska, Litvy, Lotyšska, Estónska, Chorvátska, Slovinska, Írska, ktoré si uvedomujú doterajšiu nerovnocennú aplikáciu uplatňovania národných jazykov v komunikáci EÚ a na záver sa dohodli na spoločnej deklarácii a odporúčaniach pre národné parlamenty a parlament EÚ.

Okrem plenárneho rokovania sa bude pracovať formou panelových diskusií a diskusií okrúhlych stolov v týchto tematických okruhoch:

  1. Jazykové problémy občianskej participácie (náčrt súčasného stavu a perspektívnych opatrení na zlepšenie jazykovej komunikácie občanov rôznych národností so štátnymi orgánmi a orgánmi EÚ).
  2. Ekonomická integrácia jednotlivých štátov do EÚ vychádzajúca z princípu rovnakých jazykovo-komunikačných šancí a používania viacerých jazykov podľa strategických dohovorov a konkrétnych odvetví hospodárstva.
  3. Stav a perspektívy cudzojazyčného vzdelávania v EÚ (opatrenia na podporu vzdelávania a využívania menších a susedných jazykov s podporou rozvoja európskej identity a solidarity).

Predbežný program rokovania

Štvrtok, 28. júl 2016

8:00-9:00 – Registrácia
9:00-10:00 – Slávnostné otvorenie: Vystúpenie podpredsedu vlády a ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka,
Tibora Navracsicsa, komisára EÚ pre vzdelávanie, kultúru, mládež a šport, Vytenisa Andriukaitisa, komisára EÚ pre zdravotníctvo a potravinovú bezpečnosť a Jána Figeľa (bývalý komisár EÚ pre vzdelávanie, kultúru a mnohojazyčnosť v r. 2004-2009)
10:00-12:30 – Plenárne rokovanie: vystúpenia pozvaných expertov k trom tematickým okruhom:
12:30-14:30 – Obed a prehliadka výstavy plagátov
14.30-16.00 – Panelové diskusie v sekciách
16:00-16:30 – Prestávka
16:30-18.00 – Diskusia za okrúhlymi stolmi

Piatok, 29. júl 2016

8:30-10:00 – Rokovanie v sekciách, príprava záverov zo sekcií
10:00-10:30 – Prestávka
10:30-12:00 – Plenárne rokovanie, závery, odporúčania, deklarácia

Stredoeurópske medzináboženské fórum – CEIF 2016

Stredoeurópske medzináboženské fórum 2016 (Central European Interfaith Forum, CEIF) sa uskutoční dňa 25. júla 2016 v historickom meste Nitra. Jeho organizátormi sú občianske združenie Fórum náboženstiev sveta – Slovensko a Slovenská esperantská federácia v spolupráci s ďalšími partnermi.

CEIF 2016 bude príspevkom Slovenska do posilňovania dialógu medzi náboženstvami, spoločného hľadania riešení rastúceho medzietnického, medzikultúrneho a medzináboženského napätia, konfliktov vyvolávajúcich nacionalizmus, extrémizmus, xenofóbiu, odpor a strach obyvateľstva, ako aj zložitých hospodárskych, sociálnych a spoločenských problémov vo svete, v súčasnosti najmä v EÚ pod vplyvom nekontrolovaného príchodu veľkého počtu migrantov.

Slovensko bude hostiť prestížny 101. Svetový kongres esperanta. Uskutoční sa v Nitre v prvom mesiaci slovenského predsedníctva Európskej únie v dňoch 23.-30. júla 2016. Nad podujatím prevzal záštitu prezident SR Andrej Kiska a Slovenská pošta pripravuje špeciálnu emisiu poštových známok.

Svetový kongres esperanta sa organizuje každý rok na inom mieste a navštevuje ho v priemere 2000 účastníkov z viac ako 80 krajín. Na území Slovenska sa tento kongres uskutoční vôbec po prvý raz. Počtom zúčastnených, dĺžkou trvania i medzinárodnosťou pôjde o najväčšie medzinárodné podujatie počas prvého predsedníctva Slovenska v Rade Európskej únie. Na Slovensku sa bude pri tejto príležitosti konať aj viacero sprievodných podujatí.

Predbežný program (časy sú orientačné)

09:00 Úvod

09:15 Náboženská sloboda
Sloboda náboženstva a vierovyznania je kolískou všetkých ľudských práv. Zohráva zásadný význam pre mier, spravodlivosť a udržateľný rozvoj sveta.

09:50 Migrácia a integrácia
Konflikty vo svete vyhnali z príbytkov 60 miliónov ľudí, z ktorých množstvo smeruje do Európy. Teroristické útoky zvyšujú napätie v spoločnosti a vyvolávajú novú vlnu islamofóbie. Dokáže Európska únia dostať tok migrantov pod kontrolu? Dokáže naplniť svoje morálne a medzinárodnoprávne záväzky prijať ľudí v ohrození a zároveň udržať hodnotový základ západnej civilizácie? Je táto dilema skutočná alebo falošná? V diskusii sa zároveň oboznámime s príbehmi a príkladmi dobrej praxe v radoch prisťahovalcov a utečencov, ktorí našli na Slovensku a v Európe svoj druhý domov. Ako sa im to podarilo? Čo si vyžaduje úspešná integrácia cudzincov na strane štátu, obcí, spoločnosti a jednotlivcov? Aká je úloha náboženských a duchovných autorít?

11:40 Chudoba a nerovnosť príjmov
Vyhodnotenie realizácie stratégie Európa 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu poukazuje na to, že sa EÚ vzdialila od svojho cieľa vymaniť aspoň 20 miliónov ľudí spod rizika chudoby a sociálneho vylúčenia, pričom neexistuje žiaden náznak rýchlej nápravy tejto situácie. Počet osôb vystavených riziku chudoby sa v roku 2020 môže pohybovať na úrovni takmer 100 miliónov. Situácia na Slovensku a v niektorých členských štátoch zostáva pre mnoho obyvateľov mimoriadne ťažká. Na úrovni OSN sa úsilie zameriava na vytvorenie nového globálneho partnerstva pre odstránenie chudoby vo svete, založeného na ľudských právach, ktorý spája odstraňovanie chudoby a ochranu životného prostredia. Chudoba je morálnym problémom vnímaným všetkými náboženstvami. Ako posilniť sociálne a kultúrne hodnoty? Dá sa to bez ohrozenia ekonomického rastu? Ako môže mladá generácia získať duchovné ukotvenie, ktoré bude základom celoživotnej cesty? Aké výzvy čakajú vzdelávanie a náboženstvo? Aká je úloha Európskeho parlamentu v tejto oblasti a ako sa k téme stavajú európske politické strany? V tomto paneli sa odborníci, náboženskí lídri, aktivisti a ďalší diskutujúci sústredia na právo človeka na dôstojný život a zmenu hodnotového rebríčka s dôrazom na dobročinnosť a lásku k blížnemu. Inšpiráciou môže byť vízia pápeža Františka o chudobnej cirkvi pre chudobných.

13:00 Benefičný obed
Len na pozvánky.

15:00 Mier a bezpečnosť
Skutočnosť, že náboženské rozpory sú zdrojom mnohých konfliktov vo svete, je všeobecne známa. Spoločný duchovný základ všetkých náboženstiev však takisto môže predstavovať východisko pre urovnanie sporov, zacelenie rán a dlhodobý mier. Vo väčšine prípadov však diplomacia ignoruje alebo nechápe tento potenciál. Na druhej strane si náboženskí predstavitelia často od politiky držia odstup, alebo sa naopak stávajú aktérmi násilia v mene politických cieľov. Dokážu sekulárne a náboženské autority spolupracovať či vzájomne sa dopĺňať pri presadzovaní mieru vo svete? Existujú styčné plochy v boji proti radikalizácii a pri úsilí o zachovanie hodnôt slobody a demokracie?

16:40 Dialóg medzi náboženstvami: o čom? načo? ako?
Často sa hovorí, že mier vo svete nenastane bez mieru medzi náboženstvami — a na ten je nevyhnutný medzináboženský dialóg. Okrúhly stôl poskytne pohľad na rastúcu úlohu náboženstva, ekumenických a medzináboženských inštitúcií v dnešnom svete. Na čo by sa mal zamerať dialóg? Čo sa dá od neho očakávať? A ako ho viesť tak, aby naplnil tieto očakávania? Záverečný okrúhly stôl bude zároveň príležitosťou na reflexiu diskusie z ostatných panelov a vyvodenie praktických záverov a odporúčaní.

18:30-20:30 Medzináboženské stretnutie v modlitbe a myšlienkach

Výber potvrdených spíkrov nájdete na tomto odkaze.

V prípade otázok ohľadne CEIF 2016 nás kontaktujte na info@fwr.sk.
Počet miest je obmedzený – odporúčame včasnú registráciu.

Odporúčame článok CEIF 2016: Počkať, to naozaj nie sú všetci moslimovia teroristi?

Viac informácií nájdete na: http://fwr.sk/ceif-2016/