PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, propagovaná ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

1. Názov súťaže

„Vyhrajte s esperantom!“

2. Organizátor súťaže

Organizátorom súťaže je E@I, Víťazná 840/67A, 958 04 Partizánske, IČO: 42013551 (ďalej tiež ako „organizátor“).

3. Trvanie súťaže

Súťaž sa koná v období od 22. marca do 31. marca 2016.

4. Pravidlá súťaže

Do žrebovania bude zaradený každý súťažiaci/a, ktorý/á prostredníctvom komentáru pod súťažným príspevkom uvedie, kedy a kde prvýkrát počul/a o esperante.
Do súťaže je každý zaradený len jedenkrát, a to bez ohľadu na to, koľkokrát odpovie na súťažnú otázku.
Organizátor si vyhradzuje právo nezaradiť do súťaže odpovede s nevhodným obsahom.

5. Podmienky súťaže

Do súťaže sa môže zapojiť fyzická osoba, vo veku nad 18 rokov, má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a ktorá splní podmienky súťaže (ďalej len účastník).
Do súťaže sa nesmú zapojiť zamestnanci  organizátora a ich rodinný príslušníci.
Účasťou v súťaži vyjadruje účastník svoj súhlas s pravidlami a podmienkami súťaže obsiahnutými v tomto dokumente.
Majiteľ konta na Facebook-u zaradeného do súťaže potvrdzuje, že:
a) sám a dobrovoľne sa zapojil do súťaže

b) súhlasí so zverejnením jeho odpovede na fun page – https://www.facebook.com/Polnohospodar/

c) súhlasí zo zverejnením jeho mena v prípade výhry na fun page organizátora

6. Výhra pre fyzickú osobu

  1. Učebnica esperanta + taška + čokoláda + reklamné predmety
  2. Esperantsko – slovenský slovník + taška + čokoláda + reklamné predmety
  3. Knižka Život Zamenhofa + taška + čokoláda + reklamné predmety

7. Vyhodnotenie súťaže

Z odpovedí zapojených súťažiacich, ktoré budú uverejnené na fun page – https://www.facebook.com/Polnohospodar/ vyberie porota 1 výhercu každej ceny.

Porota vyberie výhercov po ukončení súťaže dňa 1.4.2016.

Víťaz bude zverejnený najneskôr do 2.4.2016 na webovej stránke organizátora – http://nitra2016.ikso.net/sk/.

8. Odovzdanie výhry

Meno výhercu bude uverejnené na webovej stránke organizátora – http://nitra2016.ikso.net/sk/

Výherca kontaktuje organizátora a poskytne mu kontaktné údaje – svoje meno, priezvisko, adresu trvalého bydliska, telefónne číslo a e-mail.

Výherca je povinný poskytnúť do 30.4.2016 vrátane svoje kontaktné údaje za účelom zaslania výhry. V prípade že výherca neposkytne svoje kontaktné údaje do 30.4.2016, nárok na výhru mu prepadá.

9. Súhlas so spracovaním osobných údajov

Zapojením sa do súťaže účastník /dotknutá osoba udeľuje súhlas organizátorovi k spracovaniu svojich osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, telefónne číslo a e-mailová adresa. Účastník / dotknutá osoba udeľuje oraganizátorovi tento súhlas so spracovaním Osobných údajov pre účely:

riadnu identifikáciu účastníka, výhercu
zverejnenia výhercu
odovzdania výhry
marketingové účely organizátora
Účastník súťaže berie na vedomie a súhlasí so zverejnením svojho mena ako výhercu na facebook Fan page https://www.facebook.com/Polnohospodar/

S vašimi osobnými údajmi pracujeme iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Účastník má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu a právo na ich likvidáciu, ak účel ich spracovania skončil vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

10. Zodpovednosť organizátorov súťaže

Na výhry nevzniká právny nárok. Výherca môže cenu postúpiť na inú osobu iba so súhlasom organizátora súťaže. Organizátori súťaže nezodpovedajú za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím výhry.

11. Súdne vymáhanie výhier v súťaži

Výhry v súťaži nie sú vymáhateľné súdnou cestou, ani žiadnou inou právnou cestou. V prípade, že nastanú pochybnosti o splnení týchto podmienok a pravidiel, rozhodne o ich plnení resp. nesplnení organizátor. V prípade sporu rozhoduje o nárokoch na výhru s konečnou platnosťou organizátor.

12. Osobitné ustanovenia

Organizátori súťaže si vyhradzujú právo rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tejto súťaže podľa vlastného uváženia a vyhradzujú si tiež právo, kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá a podmienky súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. V prípade neotvorenia kurzu, ponúkne organizátor výhercovi alternatívu.

Výsledky súťaže

Zoznam výhercov:

Saša Krištofičová
Dan Petrič
Jana Patáková

Výhercom blahoželáme.